Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία


Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. στα 50 σχεδόν χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική Αγορά, οφείλει την πετυχημένη πορεία της στο ότι αναγνώριζε τις απαιτήσεις των καιρών της, τις μελετούσε, αναδείκνυε στόχους και προτεραιότητες και ενεργούσε για την εκπλήρωσή τους. 
Στον τομέα την ΥΑΕ δίνονταν και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην προαγωγή της υγιεινής των εργαζομένων, στην εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών μας.
Εργαζόμαστε για ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα. Φιλοδοξούμε στον μηδενισμό των ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους.

Εργαλεία μας στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:


 • η δέσμευση της Διοίκησης για τη διαρκή εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος
 • η συνεχής και αδιάλειπτη συμμετοχή όλου του προσωπικού
 • η διερεύνηση των συμβάντων & η επίβλεψη των εργαζομένων στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας
 • η ενθάρρυνση των εργαζομένων στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 • η ενημέρωση των εργαζομένων στους κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντος
 • η εκτίμηση της επικινδυνότητας του εργασιακού περιβάλλοντος
 • η έκδοση οδηγιών ασφαλείας
 • η σήμανση των κινδύνων
 • η λήψη διορθωτικών μέτρων
 • η χορήγηση μέσων ατομικών προστασίας στους εργαζομένους
 • η παρακολούθηση των δεικτών ασφαλείας από την Διοίκηση
 • η σύνταξη και παρακολούθηση των προγραμμάτων ασφαλείας

Περιβάλλον


Η Διοίκηση της εταιρείας και όλοι οι εργαζόμενοι στην ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. δεσμεύονται να λάβουν μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος και πρόληψης της ρύπανσης.

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μηδενική επίπτωση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και συνεχές μέλημά μας είναι:

● η πιστοποιημένη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε
● η προώθηση των πρακτικών ανακύκλωσης
● η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων
● η διαχείριση των εκπομπών μας
● η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας
● οι προμηθευτές αξιολογούνται και επιλέγονται οσοι διαθέτουν προϊόντα φιλικά προς το Περιβάλλον.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μηδενική επίπτωση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και συνεχές μέλημά μας είναι:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.:

● Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων
● Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό
● Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.:

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

This site is registered on wpml.org as a development site.