Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022 ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.
Ε Ο ΕΤΗΣΙΑ ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΘΕΣΗ
της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007
ΕΔΡΑ: 56οχλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 -
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121923260000
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: http:// .tzirakian.comwww
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας οι οποίες έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022 ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E.
Ετήσια ικονομική ‘ΈκθεσηO
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022
Π ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .......................................................................................... 5
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ...................................... 5
Β. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) ........................................................ 8
Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2022 . 9 ................................................................................................
Δ. Γεγονότα μετά τον ισολογισμό ............................................................................................... 13
Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ........................ 14
ΣΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ............................................................................................. 15
Ζ. ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .. 20
Η. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ- - ...............................................22
Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.7 & 8 ΤΟΥ Ν.3556/2007 ..... 23
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ................................................................................. 25
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ................................................... 61
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ................................................ 68
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ................................................ 69
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας ............................................................. 69
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ............................ 70
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ..................................................... 72
Ε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙ ΩΝ ΤΗΣΙΩΝ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σ Ε Τ Ε Ο Κ
ΤΗΣ 31ΗΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ................................................................................................................... 73
1. Γενικές Πληροφορίες ................................................................................................................ 73
2. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων ..................................................... 73
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών Κινδύνων ........................................................................ 80
4. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές .........................................................................................87
5. Λειτουργικοί Τομείς .................................................................................................................. 87
6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία .................................... 88
7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................................... 91
8. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης....................................................................... 92
9. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εσόδων .............................................................................................................................................93
10. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις .................................................................................. 94
11 . Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση............................................................................... 94
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022 ΣΕΛΙΔΑ 3
12. Αποθέματα ............................................................................................................................... 95
13 . Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί ........................................................................................... 95
14. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων ...................... 97
15. Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα ...................................................................................... 97
16. Μετοχικό κεφάλαιο – Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ........................... 97
17. Αποθεματικά ............................................................................................................................ 98
18. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ........... 98
19. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις ..................................................................... 100
20. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις .......................................................................................... 105
21. Κύριοι Μέτοχοι ....................................................................................................................... 105
22. Κόστος των πωλήσεων και κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους ........................ 106
23. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης .............................................................................................. 106
24. Έσοδα Συμμετοχών ............................................................................................................. 106
25. Άλλα Λειτουργικά έξοδα ..................................................................................................... 107
26 . Χρηματοοικονομικά έξοδα .................................................................................................. 107
27 . Φόρος εισοδήματος................................................................................................................ 107
28. Μερίσματα .............................................................................................................................. 109
29. Ανθρώπινο Δυναμικό & Κόστος ανθρώπινου δυναμικού ............................................ 109
30. Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) Χρήσεως μετά από φόρους .................................................... 109
31. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ............................................................................................................... 109
32. Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή ............................................................... 110
33. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη ............................................................................. 110
34. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό .......................................................................................... 112
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .............................................................113
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022 ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)
Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας « για την χρήση από 1 Σωληνουργεία Λιμπα Τζιρακιάν Α.Ε. ρ. Profil » η 2 Ιανουαρίου 202
έως 31η 2Δεκεμβρίου 202 , οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και
του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Εταιρείας.
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας
συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιμετωπίζουν Δηλώνεται επίσης ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το .
Διοικητικό Συμβούλιο την και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 27.04.2023
www.tzirakian.com.
Οινόφυτα Βοιωτίας , Απριλίου27 2023
Οι δηλούντες
Άρις Τζιρακιάν Λ.
Ειρήνη Κεβορκιάν
Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν
Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Διευθύνων Σύμβουλος &
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου