Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.E. εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-6-2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 29-6-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, εναρμονισμένο με τις βασικές αρχές του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Η θητεία του είναι πενταετής και λήγει στις 29/06/2023.

Απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος

Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος

Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ.

Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα και αδιάφορα ποσού, ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Ζάβρας είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Οι κ.κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Αγγελική Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη και Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου αποτελούν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας η οποία εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-6-2018.

Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου.