ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η Βιομηχανική Μονάδα της εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL AE που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή  παντός τύπου σωλήνων χάλυβα , με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας ζητά να εντάξει στο Δυναμικό της: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ο ρόλος:

Η θέση αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της εταιρείας, και έχει ως κύριο αντικείμενο τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την υποστήριξη της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, την αξιολόγηση των κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εφαρμογής των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών.

Κύρια καθήκοντα:

 • Διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου ως προς την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, την οικονομική φερεγγυότητα και τη συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες οδηγίες και κανονισμούς
 • Καθορισμός του αντικειμένου του εσωτερικού ελέγχου και ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων
 • Εξασφάλιση, ανάλυση και αξιολόγηση λογιστικών εγγράφων, προηγούμενων εκθέσεων, δεδομένων, διαγραμμάτων ροής κ.λπ.
 • Προετοιμασία και παρουσίαση εκθέσεων που αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και τεκμηριώνουν την διαδικασία που ακολουθήθηκε
 • Θα ενεργεί ως πηγή αντικειμενικών και ανεξάρτητων συμβουλών με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της νομιμότητας και της επίτευξης των στόχων
 • Αναγνώριση κενών του νόμου και υποβολή προτάσεων για μέτρα αντιμετώπισης της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων και εξοικονόμηση δαπανών
 • Διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας με τη διοίκηση και την επιτροπή ελέγχου
 • Τεκμηρίωση της διαδικασίας και σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου
 • Διεξαγωγή μετέπειτα ελέγχων με σκοπό την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της διοίκησης
 • Συνεχής ανάπτυξη της γνώσης γύρω από τους κανόνες του κλάδου, κανονισμούς, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία, τεχνικές και πρότυπα απόδοσης

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Ανώτατης/Ανώτερης  εκπαίδευσης με κατεύθυνση Οικονομικά /Λογιστική .
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα ( CIA, CFE, ACCA, SOEL κλπ ) 
 • Εργασιακή εμπειρία 3-4 ετών κατ’ ελάχιστον σε τμήματα-θέσεις Εσωτερικού Ελέγχου, και κατά προτίμηση στον Βιομηχανικό κλάδο.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Επιθυμητή εξοικείωση σε περιβάλλον ERP
 • Υπευθυνότητα &Μεθοδικότητα
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης #01_ INTERNAL AUDITOR#.         Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.